વ્હાલી દીકરી યોજના ફોર્મ વિષેની સંપૂર્ણ માહિતી જાણો અહીથી, Vahli Dikri Yojana 2023

વ્હાલી દીકરી યોજના ગુજરાત ૨૦૨૨ : ગુજરાત સરકાર એ સમય દરમિયાન મહિલાઓ માટે તેમજ ખેડૂતો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા વહાલી દીકરી યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે જે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને ગુજરાત સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. વ્હાલી દીકરી યોજના

આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી વહાલી દીકરી યોજના નો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જ્યારે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવે છે.આ સહાય એ એક લાખની દસ રૂપિયા સુધી આપવામાં આવે છે અને આ સહાય એ આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી વહાલી દીકરી યોજના નો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જ્યારે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવે છે.આ સહાય એ એક લાખને દસ હઝાર રૂપિયા (1,10,000) સુધી આપવામાં આવે છે અને આ સહાય એ ત્રણ હપ્તામાં આપવામાં આવે છે. વ્હાલી દીકરી યોજના

વ્હાલી દીકરી યોજના

Gujarat Vahli Dikri Yojana  Eligibility, Tharav And Application Form: Gujarat govt. has announced Gujarat Vahli Dikri Yojana  (Dear Daughter Scheme) for girl children of the state. Under this Gujarat Vahli Dikri Yojana , the state govt. will provide education incentives and Rs. 1 lakh to first and second daughters of the family.

This one lakh assistance amount would be provided when the girl attains the age of 18 years. People would be able to fill theGujarat Vahli DikriYojana registration/application form to avail assistance.

ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના | Gujarat Free Sewing Machine Yojana 2023

વ્હાલી દીકરી યોજના નો હેતુ – Purpose of Vahli Dikri Yojana 2022

આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી વ્હાલી દીકરી યોજના નો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જ્યારે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવે છે.આ સહાય એ એક લાખની દસ રૂપિયા સુધી આપવામાં આવે છે અને આ સહાય એ આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી વહાલી દીકરી યોજના નો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જ્યારે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવે છે.આ સહાય એ એક લાખને દસ હઝાર રૂપિયા  (1,10,000) સુધી આપવામાં આવે છે અને આ સહાય એ ત્રણ હપ્તામાં  આપવામાં આવે છે.

The state govt. of Gujarat has started Gujarat Vahli Dikri Yojana  2019 in order to improve the sex ratio which currently stands at 883 girls per 1000 boys. The amount under Gujarat Vahli Dikri Yojana  would be provided for a wedding or higher education.

Key Points of Gujarat Vahli Dikri Yojana 2022

Name of the scheme Vahli Dikri Yojana
Launched by Government of Gujarat state
Type of scheme State government scheme
Beneficial for Girls
Mode of application Both online as well as offline
Official website Not yet released

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top